Gün panelleriniň we ýel turbinalarynyň surat kolla .y - dowamlylyk düşünjesi

Awtoulag pudagy

Awtoulag pudagy

Lighteňil agramy sebäpli, alýumin beýleki metallara garanyňda awtoulag öndürmek üçin has amatlydyr. Bu önümleriň awtoulaglarda howpsuzlygyny üpjün etmek üçin dürli ýeňil we könelmeýän awtoulag alýuminini üpjün edip bileris.

surat6
surat4
surat5

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz