info@aluminum-artist.com +86 13556890771
head_banner

Ekstrudirlenen alýumin ýylylyk çüýşesi

Ekstrudirlenen alýumin ýylylyk çüýşesi

Gysga düşündiriş:

“Ruiqifeng”, ekstrudirlenen alýuminiý ýylylyk lýubkalary üçin dürli ululyklary we konfigurasiýalary bilen ekstrudirlenen alýuminiý gyzdyryjy öndüriji, köpüsi aslynda senagat standartlary.Gerekli alýuminiý ekstrudirlenen ýylylyk enjamyny sorap bilersiňiz.Islegleriňize laýyk gelýän önüm tapyp bilmeseňizem, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen ýylylyk geçiriji ekstruziýany dizaýn etmek üçin siziň bilen işleşip bileris.

“Ruiqifeng” ekstrudirlenen ýylylyk enjamlary, arhitektura, maglumat tehnologiýasy, sarp ediji, lukmançylyk, LED yşyklandyryş we elektrik öwrülişi we ş.m. ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar. senagat gözegçiligi we ş.m.

“Ruiqifeng” alýuminiý ekstrudirlenen ýylylyk enjamlarynyň esasy artykmaçlyklary:

1.Bir bitewi dizaýn we önümçilik çözgütleri ähli çykdajylaryňyzy tygşytlaýar
2. Standart ululykdaky bar bolan ekstrudirlenen ýylylyk enjamyny standart çykdajylaryňyzy tygşytlaň
3. Adaty ekstrudirlenen ýylylyk geçirijisiniň ululygyny çalt ibermek
4.Siziň alternatiwaňyz üçin müňlerçe galyp bar
5. Iň soňky gural tehnologiýasy bilen öz dizaýnyňyzy düzüň


Önümiň beýany

Faceerüsti bejermek

Gaplamak maglumatlary

Zawod gezelenji

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Ekstrudirlenen ýylylyk desgalary ýylylyk geçiriji ekstruziýa ýa-da ekstrudirlenen alýuminiý ýylylyk enjamy, owadan görnüşi bilen ýylylyk çüýşesi ekstruziýasy, ýeňil, gowy ýylylyk paýlanyşy, energiýa tygşytlaýjy täsiri diýlip hem atlandyrylýar.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, alýuminiý ýylylyk geçiriji ekstruziýa tehnologiýasy, ýokary basyşda, alýumin suwuklygyny ýylylyk çüýşesi ekstruziýa galypynyň üsti bilen trubkalar bilen akmagyna ýol açmak üçin ýokary temperaturada alýumin ingotlary 520 ~ 540 to çenli gyzdyrmakdyr.Soň bolsa, köplenç görýän ekstrudirlenen alýuminiý ýylylyk enjamy, ýylylyk lýubkasynyň ekstruziýa materialyny kesenden we kesilenden soň ýasalýar.Alýumin ýylylyk geçiriji ekstruziýa tehnologiýasyny durmuşa geçirmek aňsat we enjamlaryň bahasy birneme pes, şonuň üçin öňki ýyllarda pes bazarda giňden ulanylýar.AL6063 gowy ýylylyk geçirijiligi we işleýşi bilen köplenç ulanylýan alýumin ýylylyk geçiriji materialdyr.

RuiqifengUzak möhletli toplanan tehniki tejribä we önümçilik prosesine bil baglamak, gowy ýylylyk geçirijiligi we beýleki aýratynlyklary bilen alýumin garyndy profilini düzýär we müşderileriň önümi tapawutlandyrmak, ýöriteleşdirmek we şahsylaşdyrmak talaplaryna laýyk gelýän ýöriteleşdirilen alýuminiý ekstrudirlenen ýylylyk enjamyny döredýär.Taýýar ekstrudirlenen ýylylyk desgalarynyň poslama garşylygyny, könelmegine we alýuminiň daşky görnüşini gowulandyrmak üçin anodlaşdyrylýar.Häzirki wagtda Hytaýda giňden ulanylýan alýumin ýylylyk geçirijisiniň görnüşleri elektron ýylylyk enjamy, kompýuter ýylylyk geçiriji, günebakar ýylylyk geçiriji, elektrik ýarymgeçiriji gyzdyryjy we ş.m.Iň ýokary öndürijiligi sebäpli, ekstrudirlenen alýumin ýylylyk enjamlary enjamlarda, awtoulagda, ýel energiýasynda, gurluşyk tehnikasynda, howa kompressorynda, demir ýol lokomotiwinde, durmuş enjamlarynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Ekstrudirlenen ýylylyk enjamlary adatça ýokary güýçli ýylylyk geçiriji we sowadyjy ulgamlardyr.Ruiqifengmalylylyk, ekstrudirlenen alýumin ýylylyk geçirijisiniň bar bolan ösen tehnologiýasyna laýyklykda ygtybarly tebigy konweksiýa gurşaw çözgütlerini üpjün edip biler.Alýumin ýylylyk geçiriji ekstruziýa galyplary, ýylylyk geçirijisiniň fin gurluşynyň çylşyrymly gurluşyna düşünip bilýän galyp arkaly gazanylyp bilner.Bu çylşyrymly şöhlelenýän ganatlar, şöhlelenýän ýer meýdanyny has görnükli edýär we alýuminiý gaýtadan işlemegiň bahasyny we wagtyny azaldýar.

Alýuminiý ekstrudirlenen ýylylyk enjamlarynyň esasy artykmaçlyklary:

1. heatylylyk çüýşesini basmakdan has täsirli

2. Mehaniki gaýtadan işlemekden has köp tygşytlaýjy

3. Dürli standart şekiller we ululyklar bar

4. Misden has ýeňil, aýdyň artykmaçlygy

Aluminium heatsinks_overview-2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Surface Treatment

  packing_info

  packing_info1 packing_info2 packing_info3 packing_info4

  Guangxi Ruiqifeng New Material Co., Ltd.

  Goşuň:Pinggou senagat zolagy.Baise, Guangxi, Hytaý.

  Tel:86-776-5608888

  Faks:86-776-5608666 HK: 531499

  Satyş merkezi (Nanning)

  Goşuň:1709, 21-nji Pingle şaýoly, Liangkin etraby, Nanning, Guangxi

  Topar:0086-13556890771

  Elektron poçta: info@aluminum-artist.com

  www.aluminum-artist.com (Iňlis) www.pgjf.com (Hytaý)

  Factory Tour

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, bu ýyl ykdysadyýet gaty gowy däl we çig mal çalt ösýär, şonuň üçin köp kompaniýalar çykdajylara sezewar bolarlar.Şeýle-de bolsa, biz boksitiň çeşmesidiris we CHALCO-dan ýokary hilli suwuk alýuminiý alarys, üstesine-de, eriş we guýma ussahanasy, galyndy önümçilik merkezi, ekstruziýa zawody we çuňňur gaýtadan işleýän zawod bar.Bu amatly faktorlaryň hemmesi, size has bäsdeşlik bahalary, bir nokatly hyzmat we kepillendirilen hil bilen üpjün edip biljekdigimizi aňladýar.

  Why Choose US-Ruiqifeng New Material

  Haýsy elementiň size laýykdygyny bilmeýän bolsaňyz?haýyş edýärin '“Ruiqifeng Technical” ýa-da göni habarlaşmakdan çekiniňbize +86 13556890771 belgä jaň ediňýa-da üsti bilen baha bermegi haýyş ediňEmail (info@aluminum-artist.com).

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň