baş_banner

Alýumin nähili ýasalýar?

Alýumin nähili ýasalýar?

Uçurym, boksitden önümçilik, ulanmak we gaýtadan işlemek arkaly esasy pursatlary alyň.

Çig mal

10-njy surat

Boksit ýylmaýjy

Alýumin öndürmek, ekwatoryň töweregindäki guşakdan tapylan toprak görnüşi ýaly palçyk çig mal boksitden başlaýar.Boksit ýerden birnäçe metr aşakda gazylýar.

Uçurym

Alýumin ýa-da alýumin oksidi, boksitden arassalamak arkaly alynýar.

surat29

Arassalamak prosesi

Alumina boksitden kaustik sodanyň we hekiň gyzgyn erginini ulanyp bölünýär.

surat30

Arassa uçurym

Alumina boksitden kaustik sodanyň we hekiň gyzgyn erginini ulanyp bölünýär.

31-nji surat

Ösüş

Arassalamak prosesi

Indiki duralga demir zawody.Bu ýerde arassalanan alýumin alýumine öwrülýär.

Alýumin, alýumin oksidi, elektrik we uglerod öndürmek üçin üç dürli çig mal gerek.

surat31

Elektrik, ugleroddan ýasalan otrisatel katod bilen polo positiveitel anodyň arasynda işleýär.Anod alýumindäki kislorod bilen reaksiýa berýär we CO2 emele getirýär.

32-nji surat

Netijede, öýjüklerden çekilip bilinýän suwuk alýumin.

3-nji surat

Önümler

Suwuk alýumin, näme üçin ulanyljakdygyna baglylykda ekstruziýa ingotlaryna, list ingotlara ýa-da guýma erginlerine guýulýar.

Alýumin dürli önümlere öwrülýär.

34-nji surat
35-nji surat

Ekstruziýa

Ekstruziýa prosesinde alýumin ingot gyzdyrylýar we öl diýilýän şekilli gural arkaly basylýar.

surat 36

Amal

Ekstruziýa usuly dizaýn üçin çäksiz mümkinçiliklere eýe we sansyz amaly mümkinçilikleri hödürleýär.

Rolling

Sahypalar, tabaklar, zolak we folga ýaly togalanan önümleri öndürmek üçin ulanylýar.

37-nji surat

Amal

Alýumin gaty süýümlidir.Folga 60 sm-den 2-6 mm-e çenli togalanyp bilner we iň soňky folga önümi 0,006 mm ýaly inçe bolup biler.Entegem ýagtylyga, yslara ýa-da tagamlara ýol bermez.

38-nji surat

Esasy guýma erginleri

Alýumin zawod erginleri dürli şekilde guýulýar.Metal gaýtadan aýrylar we mysal üçin tigir tekerlerine ýa-da beýleki awtoulag böleklerine öwrüler.

39-njy surat
40-njy surat

Gaýtadan işlemek

Alýumin galyndylaryny gaýtadan işlemek täze alýumin öndürmek üçin ulanylýan energiýanyň diňe 5 göterimini talap edýär.

Surat 41

Alýumin 100 göterim netijelilik bilen gaýtalanyp bilner.Başgaça aýdylanda, gaýtadan işlemekde uçurymlaryň tebigy häsiýetleriniň hiç biri-de ýitirilmeýär.

Gaýtadan işlenen önüm asyl önüm bilen birmeňzeş bolup biler ýa-da düýbünden başga bir zada öwrülip biler.Uçarlar, awtoulaglar, welosipedler, gaýyklar, kompýuterler, durmuş enjamlary, sim we bankalar gaýtadan işlemek üçin çeşmelerdir.

Alýumin size näme edip biler?

Alýumin önümleriniň we çözgütleriniň giň toplumyny hödürleýäris.Önümiňizi tapyň ýa-da hünärmenlerimiz bilen alýumin taslamany ara alyp maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutuň.


Poçta wagty: Apr-11-2022

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz