Taslamalar-2

Hyzmatlar

Hyzmatlar

ico7 (5)

Hyzmat düşünjesi

Müşderiniň aýdan islendik meselelerini işjeň, çalt we netijeli çözmek müşderä iň uly kanagatlylygy duýmaga mümkinçilik berýär.

ico7 (1)

Kepillik hyzmaty

Önümimiziň hili üçin kepillendirilýär.Şonuň üçin, müşderiniň sargyt eden önümimiziň hil şahadatnamasyny bermek bilen önümiň öndürijiligini kepillendirip bileris.Önümçilik döwründe şertnamada öňe sürülýän halkara standartlaryny ýa-da Hytaýy basyp almak ülňülerini berk berjaý edýäris.Müşderi möhleti gutaranda dogry işlese haýsydyr bir hil meselesi ýüze çyksa, JMA çalyşmagy şertsiz üpjün eder.

ico7 (3)

Assambleýanyň görkezmesi

Gurnama ýa-da bölekleýin kömegimize mätäç bolsaňyz, telefon, faks ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Onlaýn söhbetdeşlik ýa-da wideo gollanmasy arkaly 24 sagadyň dowamynda islendik meseläni çözmäge kömek ederis.

ico7 (4)

Hyzmat ulgamy

ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny berk ýerine ýetirýäris.Munuň sebäbini öz wagtynda kesgitlemek üçin islendik meseläni yzarlap boljak birneme ýokary hilli yzarlaýyş ulgamyny döretdik.Mundan başga-da, satuwdan soňky hyzmat proseduralarynyň we çäreleriniň düzülmegi, degişli bölümlere meseleleri öz wagtynda çözmek üçin iň çalt seslenmegi üpjün edýär.

Satuwdan öňki hyzmat

>>Dürli ýurtlardan ýa-da sebitlerden gelen müşderiler bilen baglanyşykly gepleşikleri dowam etdirmek üçin iň amatly satyjyny taýýarlarys.
>>Müşderiniň islegine görä, gaýtadan işlenmeli önümiň nämä gerekdigini tassyklamak üçin müşderi bilen katalog broşýurasyny, alýumin ekstruziýa nusgalaryny we reňk nusgasyny bereris.Customörite reňk, müşderilerden reňk çalşygyny alanymyzdan 3-5 günüň içinde gowy düzülip bilner.
>>Onlaýn söhbetdeşlik müşderilere degişli tehniki böleklere bolan şübhelerini aýyrmaga kömek edýär.
>>Çyzgyny ýa-da şablony alanymyzdan soň, degişli tehnologiýa bölümimiz önümçiligiň mümkinçiligini gözden geçirer we galyndy bahasyna baha berer.Mundan başga-da, amaly ulanyşa görä iň amatly programmany teklip edip bileris, şonuň üçin müşderiler üçin çykdajylary azaldyp bileris.
>>Çyzuw dizaýnynyň hünärmenler topary bilen enjamlaşdyryldy, şonuň üçin ýörite döredilen galyplar müşderi bilen 1-2 günüň içinde takyk üpjün edilip bilner.
>>Müşderi degişli şertleri we sitatalary tassyklansoň, satyjymyz müşderi bilen täjirçilik şertnamasyna gol çekmäge taýýarlanar.

Gurnama synagy

>>Designörite dizaýn galyplary üçin, müşderi tarapyndan ululygyny we gurnama meselelerini barlamak üçin ulanylýan nusga hökmünde 300 mm alýumin ekstruziýa profilini ýasarys.
>>Gurnama wagtynda ululyklaryň tapawudy barada seslenme alanymyzdan soň, täze galyp emele getirmek üçin aýratynlyklary birneme tertipläp bilerdik.
>>Iki gezek tassyklanan galyndy bilen, alýumin profillerini partiýa önümçiliginde gaýtadan işläp bileris.

Satuwdan soň hyzmat

>>Ulag, saklamak, ulanmak we hyzmat etmek bilen baglanyşykly etmeli we etmeli zatlarymyzy görkezeris.
>>Ulanyjylaryň pikirlerini höwes bilen kabul edýäris.Mundan başga-da, müşderi hyzmat bölümimiz telefon ýa-da anketa arkaly müşderileriň kanagatlanmagy barada gözleg geçirer.
>>Çalt jogap, satuwdan soňky islendik meselä ýokary üns berýändigimizi görkezýär.
>>Meseleleri gysga wagtyň içinde çözmäge tüýs ýürekden kömek ederis.Sabyr edeniňiz üçin sag boluň.


Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz