Gün panelleriniň we ýel turbinalarynyň surat kolla .y - dowamlylyk düşünjesi

Simsiz aragatnaşyk

Simsiz aragatnaşyk

Internetiň çalt ösmegi, serwer bazarynyň gülläp ösmegine-de sebäp boldy, köp mukdarda maglumat saklaýyş, hasaplaýyş serweri edilmeli.Uly göwrümli web sahypasyna köp sanly serwer gerek, traffigiň serweriň çökmegine sebäp bolmagynyň öňüni alyň.Şeýle hem serwerleriň ägirt uly otaglarynyň hatarlaryny görýäris, bu serwerler esasan kärhana serweri.
Gyzdyryjy we sowadyjy (fan + ýyladyjy) ýokary güýçli gyzdyryjy meseläni has gowy çözüp biler we suwuk sowadyjy plastinka gyzgyn meseleleriň köpüsini, esasanam içerdäki aşaky temperaturada, howa konweksiýasynyň işlemezligi arkaly çözüp biler.

surat15
surat16
surat17

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz