baş_banner

Habarlar

 • LED programmalary üçin ajaýyp material

  LED programmalary üçin ajaýyp material

  LED programmalary üçin ajaýyp material Aluminiumyň ýylylyk dolandyryş proýektleri ony ýagtylyk diod goýmalary üçin ileri tutulýan material edýär.Gowy görnüşi ony iň gowy saýlamaga öwürýär.Lightagtylyk diod (LED) iki gurşunly ýarymgeçiriji ýagtylyk çeşmesidir.Yşyk-diodly indikatorlar has kiçi, l ulanyň ...
  Koprak oka
 • Garyndylar we çydamlylyklaryň arasyndaky baglanyşyk

  Garyndylar we çydamlylyklaryň arasyndaky baglanyşyk

  Garyndylar bilen çydamlylygyň arasyndaky baglanyşyk Alýumin alýumin, şeýlemi?Hawa, hawa.Emma ýüzlerçe dürli alýumin erginleri bar.Garyndyny saýlamagy üns bilen göz öňünde tutup, taslamaňyza başlamak möhümdir.Bu bilmeli zatlaryňyz.606 ýaly aňsatlyk bilen çykarylýan erginler bar ...
  Koprak oka
 • Alýumin erginlerine degişlilikde dizaýn standartlary

  Alýumin erginlerine degişlilikde dizaýn standartlary

  Alýumin erginleri bilen baglanyşykly dizaýn ülňüleri Alýumin erginleri bilen baglanyşykly käbir möhüm dizaýn standartlary bar, meniň pikirimçe bilmeli.Birinjisi EN 12020-2.Bu ülňü, adatça, 6060, 6063 ýaly erginler üçin ulanylýar we has az derejede 6005 we 6005A üçin ...
  Koprak oka
 • Ekstrudirlenen alýumin bilen önüm dizaýn edilende çydamlylygy göz öňünde tutuň

  Ekstrudirlenen alýumin bilen önüm dizaýn edilende çydamlylygy göz öňünde tutuň

  Ekstrudirlenen alýumin bilen önüm dizaýn edilende çydamlylygy göz öňünde tutuň Çydamlylyk, önümiňiz üçin ölçegiň näderejede möhümdigini başgalara aýdýar.Gereksiz “berk” çydamlylyklar bilen, bölekler öndürmek has gymmat bolýar.Tooöne gaty “gowşak” çydamlylyk deňeşdirip biler ...
  Koprak oka
 • Alýumin poslamagyň öňüni nädip almaly?

  Alýumin poslamagyň öňüni nädip almaly?

  Alýumin poslamagyň öňüni nädip almaly?Bejerilmedik alýumin köp ýerlerde poslama garşylygy gaty gowy, ýöne güýçli kislota ýa-da aşgar şertlerde alýumin adatça çalt poslaýar.Ine, alýuminiý poslama meseleleriniň öňüni alyp boljak gözegçilik sanawy.Ulanylanda ...
  Koprak oka
 • Poroşok örtükli alýumin hakda bilmeli zatlaryňyz

  Poroşok örtükli alýumin hakda bilmeli zatlaryňyz

  Poroşok örtükli alýumin zynjyr hakda bilmeli zatlaryňyz, dürli ýalpyldawuk we örän oňat reňk yzygiderliligi bilen çäksiz saýlamalary hödürleýär.Alýumin profillerini boýamagyň iň giňden ulanylýan usuly.Bu siziň üçin haçan manyly?Eartheriň iň köp m ...
  Koprak oka
 • Alýumin garyndysynyň hili anodizasiýa hiline nähili täsir edýär

  Alýumin garyndysynyň hili anodizasiýa hiline nähili täsir edýär

  Alýumin ergininiň hili anodizasiýa hiline nähili täsir edýär Alýumin erginleriniň ýerüsti bejergä uly täsiri bar.Spreý boýag ýa-da poroşok örtük bilen, erginler uly mesele däl, anodizasiýa bilen, garyndy daşky görnüşe uly täsir edýär.Ine, bilmeli zatlaryňyz ...
  Koprak oka
 • Alýuminiň işleýşini nädip gowulandyryp bilersiňiz?

  Alýuminiň işleýşini nädip gowulandyryp bilersiňiz?

  Alýuminiň işleýşini nädip gowulandyryp bilersiňiz?Alýumin, tapyp boljak iň işlenip bilinýän metallardan biridir.Metallurgiýa - metalyň özi bilen işleýşini ýokarlandyryp bilersiňiz.Uçurymlaryň işleýşini gowulandyrmagyň başga-da birnäçe usuly bar.Maşinistler şeýle köp üýtgeýjä duşup bilerler ...
  Koprak oka
 • Gapylaryň we penjireleriň alýumin profilleri üçin has galyň, gowumy?

  Gapylaryň we penjireleriň alýumin profilleri üçin has galyň, gowumy?

  Gapylaryň we penjireleriň alýumin profilleri üçin has galyň, gowumy?Adamlaryň köpüsinde şeýle sarp ediş düşünjesi bolar: bahasy näçe ýokary bolsa, şonça-da gowy diýmek, material şonça-da gowy diýmekdir ... Sebäbi materiallar näçe köp sarp edilse ...
  Koprak oka
 • Alýumin ýylylyk geçirijisi gün energiýasy enjamlarynda nähili möhüm rol oýnaýar?

  Alýumin ýylylyk geçirijisi gün energiýasy enjamlarynda nähili möhüm rol oýnaýar?

  Alýumin ýylylyk geçirijisi gün energiýasy enjamlarynda nähili möhüm rol oýnaýar?Öwrüji, DC naprýa .eniýesini AC naprýa .eniýesine öwürýän özbaşdak enjam.Öwrüji, tokda saklanýan energiýany şeýle üýtgedip, göni toguň üýtgeýän naprýa .eniýe öwrülmesini ýerine ýetirýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin penjiräňiz üçin alýumin saýlamaly?

  Näme üçin penjiräňiz üçin alýumin saýlamaly?

  Agaç gowy görünýär we özüni gowy duýýar.Alýumin güýçli we hiç hili tehniki hyzmat gerek däl.Plastiki çykdajylar az.Täze penjire üçin haýsy materialy saýlamaly?Jaýyňyz ýa-da jaýyňyz üçin täze penjire satyn almak isleýän bolsaňyz, iki sany güýçli alternatiwaňyz bar: plastmassa we alýumin.Agaç gowy, b ...
  Koprak oka
 • Alýumin garyndysynda agaç dänesiniň gutarýandygyny bilýärsiňizmi?

  Alýumin garyndysynda agaç dänesiniň gutarýandygyny bilýärsiňizmi?

  Alýumin garyndysynda agaç dänesiniň gutarýandygyny bilýärsiňizmi?Alýumin garyndysy gapylary we penjireleri çalyşmak üçin giňden ulanylýandygy sebäpli, adamlar agaç görnüşini hem saklamak isleýärler, şeýlelik bilen alýumin garyndysynda agaç dänesiniň çap edilmegi emele gelýär.Alýumin agaç dänesini gutarmak prosesi ýylylyk geçiriji sy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz