info@aluminum-artist.com +86 13556890771
Production Equipment

Hil ulgamy

Hil barlagy

“Ruiqifeng”, alýuminiý gaýtadan işleýän pudagyň doly üpjünçilik zynjyryny we galyndy dizaýnyndan we alýumin zolagynyň çig malyny öndürmekden alýumin profiline we çuňňur gaýtadan işlemek, alýuminiý ýerüsti bejergä çenli doly önümçilik we amaly dolandyryş ulgamyny döretdi.Önümçilik üçin her ädimimize gözegçilik edip bileris.
Çig mal öndürmek tapgyrynda, çig mal berk gözegçilikde saklansa-da, himiki kompozisiýa synagyny, makrostrukturany we mikrostrukturany synagdan geçirýäris.Mundan başga-da, çig malyň wodorod düzümini hökman barlarys.Diňe synagdan geçen we hünärli çig mal öndürilip bilner.

Önümçilik prosesinde ýarym taýýar önümlerde nusga alma synaglaryny geçireris.Kwalifikasiýa önümleri bar bolsa, meseläniň nirededigini derrew barlarys.Ilki bilen önümiň kesiş ölçegini ölçemek üçin üç koordinat ölçeg gurallary ulanylýar.Kesiş ululygy alýumin profil üçin iň möhüm faktor.Bu ýarym taýýar önümler üçin, materiallary üçin başga bir himiki kompozisiýa, makrostruktura we mikrostruktura synagyny geçireris.Iberilmezden ozal, alýumin profiliniň üstündäki örtügi birnäçe gezek barlarys.Bu synaglarda öndürijilik, reňk, ýalpyldawuklyk, filmiň galyňlygy synagy we ş.m.

Şeýle hem, Ruiqifeng enjamyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin gaýtadan işleýän ussahanada enjamlary yzygiderli barlar.

Hil kepilligi

Ruiqifengiň hilini barlamak maksatnamasy, Hytaýyň we halkara kadalarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin yzygiderli ösýär.Iň ýokary hytaý kompaniýasy hökmünde, ýokary bahaly önümleri müşderilere ýetirmekde laýyklygyň we hiliň möhümdigini bilýäris.