baş_banner

Habarlar

Soňky dört ýylda kompaniýamyz garyplygy azaltmak boýunça milli maksatly syýasata we hökümetiň hususy kärhanalary garyplygy ýok etmek işlerine gatnaşmaga we sosial jogapkärçilikleri ýerine ýetirmäge çagyryşyna işjeň jogap berdi.

Bu gezek, ýene-de kömek etdik we Pingguo şäheriniň Haýçeng şäherçesiniň Sinmin obasyna 20 000 RMB peşgeş berdik, obanyň söýgi supermarketini gurmaga, oba ýaşaýyş şertlerini gowulaşdyrmaga we oba ykdysady ösüşini we garyplygy azaltmaga kömek etdik.Maksatlaýyn garyplygy ýok etmek çäresi sebäpli kompaniýa, "On müň oba kömek edýän on müň kärhana" ösen hususy kärhana diýen hormatly ada eýe boldy.

Elmydama "agyz suwy we çeşmäni pikirlenmek we jemgyýeti yzyna gaýtarmak" ýörelgesine eýerdik, jemgyýetçilik jogapkärçiligini yhlas bilen ýerine ýetirdik, kärhana jogapkärçiligini ýerine ýetirdik we garyplyga garşy göreşde ýeňiş gazanmak üçin maksatly garyplygy azaltmagy dowam etdirdik.

habarlar2

Poçta wagty: Mart-01-2022

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz